Wang Da-Fu, lokaler Großinvestor in Sanya

Wang Da-Fu, lokaler Großinvestor in Sanya auf der Insel Hainan, China<br />
Wang D-Fu local tycoon, Sanya, Hainan island, China
Wang Da-Fu, lokaler Großinvestor in Sanya auf der Insel Hainan, China
Wang D-Fu local tycoon, Sanya, Hainan island, China

Filename: DR12003072.JPG
Size: 4016x6016 / 4.8MB>