Königsgrab Kong Min bei Kaesong

Königsgrab Kong Min bei Kaesong, Nordkorea, Asien, UNESCO-Weltkulturerbe<br />
Royal tomb Kong Min near Kaesong, North Korea, Asia, world heritage
Königsgrab Kong Min bei Kaesong, Nordkorea, Asien, UNESCO-Weltkulturerbe
Royal tomb Kong Min near Kaesong, North Korea, Asia, world heritage

Filename: DR12101906.JPG
Size: 3888x5184 / 6.5MB>